Polityka prywatności

Symatic Sp.zo.o.  dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych klientach. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10.05.2018. 

Kto jest administratorem moich danych?

Firma Symatic Sp.zo.o. ul. W. Trylińskiego 8/7 budynek L1 (Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny) tel. + 48 89 533 46 59

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W trosce o Państwa dane osobowe powołaliśmy do życia Inspektora Ochrony Danych. W sprawie danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę  kontakt można nawiązać mailowo na adres:  iod@symatic.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:  realizacji kontaktów handlowych i realizacji współpracy handlowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dn. 27 kwietnia 2016  realizacji rekrutacji osób na stanowiska  pracy w naszej firmie

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numery telefonów,

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym zakresie niezbędnym dla realizacji usług

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe pozyskane od klienta firmy Symatic Sp.zo.o. są przekazywane po za  Europejski Obszar Gospodarczych Dane będą przekazywane do Państwa, co do którego Komisja UE stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych. Gwarantowanie odpowiedniego stopnia ochrony danych wynika z tego, że na podstawie art. 45 ust. 9 RODO aktualność zachowuje decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dn. 12.07.2016 przyjęta na mocy dyrektywy 95/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, umożliwiająca przekazywanie danych osobowych podmiotom które przystąpią do tego programu.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane: 

- jeśli dane dotyczą zawartej z  Symatic Sp.zo.o. umowy handlowej  to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), 

- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub zakończenia procesu rekrutacji chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych pod kątem przyszłych rekrutacji

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to: 

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

- prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), 

- prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach  

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia). 

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy. 

- prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody 

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,  kancelaria@uodo.gov.pl) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia oraz Ustawy.

Skąd macie moje dane?

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy handlowej  świadczonej przez naszą firmę.

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów firmy i przetwarzanych w systemach informatycznych firmy , w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.